ვებ-გვერდის გამოყენების წესები და პირობები
ზოგადი ინფორმაცია

წინამდებარე ვებ-გვერდი წარმოადგენს შპს „პონტუს გონიოს“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 445664255) („კომპანია“) საკუთრებას. კომპანია თავად არეგულირებს ვებ-გვერდის გამოყენების წესებსა და პირობებს.

ვებ-გვერდზე სტუმრობით, მასზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის / მომსახურების გამოყენებით, ასევე, თქვენი პერსონალური მონაცემების დაფიქსირებით, თქვენ ადასტურებთ, რომ სრულად ეთანხმებით ვებ-გვერდის გამოყენების წესებს და პირობებს.

წინამდებარე წესები და პირობები შესაძლოა ცალმხრივად შეიცვალოს კომპანიის მიერ, გარკვეული პერიოდულობით. აღნიშნული ცვლილებები ან/და განახლებული წესები და პირობები დაფიქსირდება მოცემულ ვებ-გვერდზე.


შეგროვებული ინფორმაცია

წინამდებარე ვებ-გვერდის გამოყენების პროცესში, ჩვენი მომხმარებლების შესახებ შესაძლოა შევაგროვოთ შემდეგი სახის ინფორმაცია: პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია, მისამართი, საკონტაქტო ინფორმაცია, დაინტერესების სფერო, საქმიანობის სფერო ან/და ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია, რომელიც ემსახურება თქვენთვის საინტერესო ინფორმაციის მოწოდებას ან/და მომსახურების გაწევას.


ინფორმაციის გამოყენების მიზანი

ჩვენი მომხმარებლების შესახებ შეგროვებული ინფორმაცია შესაძლოა გამოყენებულ იქნას შემდეგი მიზნებისთვის:

 • თქვენთან ურთიერთობისთვის;
 • თქვენი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად ან/და თქვენთან თანამშრომლობის დამყარების მიზნით;
 • ჩვენი საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების, ჩვენი კომპანიის შესახებ ცნობადობის გაზრდის, მარკეტინგული აქტივობების და ზოგადად, ჩვენი ბიზნეს საქმიანობის განვითარების მიზნით;
 • ჩვენი მომსახურებისა და პროდუქტების შესახებ მომხმარებლების / პოტენციური მომხმარებლების მოსაზრების, რჩევებისა და რეკომენდაციების მიღებისა და დამუშავების მიზნით;
 • ჩვენი პროდუქტებისა და მომსახურების მისაწოდებლად, აქციებისა და შეთავაზებების შესახებ მომხმარებელთა ინფორმირების მიზნებისთვის;
 • მომხმარებელთა პრეტენზიებსა და საჩივრებზე რეაგირების მიზნით;
 • ნებისმიერი სხვა ლეგიტიმური მიზნით.


პერსონალური მონაცემების დამუშავება

კომპანიის მიერ მომხმარებლებისგან შეგროვებული პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხდება საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა სრული დაცვით.


„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, თქვენ უფლება გაქვთ, მოითხოვოთ ინფორმაცია თქვენი მონაცემების დამუშავების თაობაზე. კერძოდ:

 • რომელი მონაცემები მუშავდება თქვენს შესახებ;
 • რა არის მონაცემთა დამუშავების მიზანი;
 • რა არის მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი;
 • მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი;
 • ვისზე გაიცა მის შესახებ მონაცემები, მონაცემთა გაცემის საფუძველი და მიზანი.


კონფიდენციალობა


ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია, ჩვენი ვიზიტორების შესახებ მოწოდებული ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვა. ჩვენ ვაცნობიერებთ, რომ ჩვენთვის გამჟღავნებული ინფორმაცია წარმოადგენს ინფორმაციის გამცემი პირის ერთპიროვნულ და ექსკლუზიურ საკუთრებას.

კომპანია უზრუნველყოფს თქვენს მიერ მიწოდებული კონფიდენციალური ინფორმაციის მაქსიმალურ დაცულობას, კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ამასთან, კომპანია იხსნის პასუხისმგებლობას თქვენს მიერ კომპანიისთვის ინფორმაციის მოწოდების დროს, მესამე პირების მხრიდან თქვენი მონაცემებთან არასანქცირებულ წვდომაზე.

კომპანიის მხრიდან კონფიდენციალური ინფორმაციის გადაცემა ხორციელდება თქვენი წინასწარი თანხმობით, ან კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.ნტელექტუალური საკუთრება


ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია, მათ შორის ლოგოები, სავაჭრო ნიშან(ებ)ი და ყველა სხვა მასალა წარმოადგენს კომპანიის ინტელექტუალურ საკუთრებას. დაუშვებელია წინამდებარე ვებ-გვერდის შინაარსის, ლოგოების, სავაჭრო ნიშნების და სვა მასალის მთლიანად ან ნაწილობრივ კოპირება, გამოყენება, გადაცემა ან შენახვა.


კომპანიის პასუხისმგებლობა


კომპანია პასუხისმგებელია მისი უშუალო ბრალით დამდგარ პირდაპირ და დადასტურებულ ზიანზე. კომპანიის პასუხისმგებლობა ნებისმიერი არაპირდაპირი ზიანისთვის და მიუღებელი შემოსავალისთვის პირდაპირ გამოირიცხება.

კომპანია არ არის პასუხისმგებელი იმ ზიანზე / ზარალზე, რაც არ არის გამოწვეული კომპანიის უშუალო ბრალეული ქმედებით. მათ შორის, კომპანია არ არის პასუხისმგებელი იმ ზიანზე და ზარალზე რაც გამოწვეულია კომპიუტერული ვირუსების ზემოქმედებით, კიბერშეტევებით, ვებ-გვერდის ტექნიკური ხარვეზებით.

კომპანია არ იძლევა გარანტიას ვებ-გვერდის უწყვეტ და უსაფრთხო მუშაობასთან და წვდომასთან დაკავშირებით. იმისათვის, რომ თავიდან აიცილოთ მსგავსი რისკები, გთხოვთ, მიიღოთ და პრევენციისა და თავდაცვის ინდივიდუალური ზომები.


საკონტაქტო ინფორმაცია

წინამდებარე წესებთან და პირობებთან დაკავშირებით ნებისმიერი შეკითხვის არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ:

მისამართი: 50 26 მაისის ქუჩა, ბათუმი 6010
ელ ფოსტა: sales@pontus.ge

ელ. ფოსტა:
ტელეფონი: